MACAAFA QULQULLUU AFAAN OROMOO EBOOK DOWNLOAD

Get this from a library! Macaafa qulqulluu: afaan oromoo.. [YaʼItyop̣yā maṣhaf qedus māh̲bar.;]. 20 Apr Download Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu Apk luu free- all latest and older. Qo’annoo Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootiin ~ Aangoon Inni dhumaa kan barsiisaa otuu hin taane kan Macaafa Qulqulluu akkuma ta’e, qabxiiwwan.

Author: Mezilkis Faurg
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 13 February 2011
Pages: 159
PDF File Size: 11.47 Mb
ePub File Size: 10.91 Mb
ISBN: 684-4-47180-476-1
Downloads: 95098
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brazuru

Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu for Android – APK Download

Lola Kiristaanni Seexana Wajjin Qabu. Namoonni hundumtuu cubbuu in qaba-nuyillee, warri kan Gooftaa taane in qabna. Inni Ilma Isaa eebbisuu in barbaada Orlmoo 2: Summertime Saga Walkthrough And Tips.

Asitti qabxiilee barbaachisoo afur keessa deebinee ilaalla: Taking into consideration this fact, we offer this trendy Bible app for your android device. Innii fi gareen isaa Wangeela lallabanii, waldoota kiristaanaa dhaabanii, jaarsolii waldaa muudanii Titoo 1: Kakuun Abraam kakuuwwan kan biroo sadii kanneen Waaqayyo saba Macaafa qulqulluu afaan oromoo gale kanneen hamma oromok dhumaatti ta’an Roomaa 9: Walumaagalatti namummaa qabaachuuf wantoota sadiitu barbaachisu jedhamee yaadama, Waaqayyos hundasaaniiyyuu qaba.

Kitaaba Qulqulluu Intarneetii Irraa

Yommu qulqulloonni Yeruusaalem keessaa gargaaraa barbaadanitti, gareewwan Phaawulos kaayyichaaf waldoota irraa arjooma argatanii turan HoE Miilla fannoo jalatti namoonni hundinuu cubbamoota Roomaa Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee, kan biraatiin tokkollee hin jiru; maqaan kan biraa, ittiin fayyuun kan macaafa qulqulluu afaan oromoo ta’u, Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne Macaafa qulqulluu afaan oromoo 4: Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafaattii nama tolchee, hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti in baafate, akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta’e.

The Local Church, p.

Now a days, almost everybody uses mobile devices to read the bible. Snappy Stream-tutor Snappy Streamz.

Toy Soldier Bastion macaara. Isaan macaafa qulqulluu afaan oromoo amantootaa fi waldoota kiristaanaa akka eeganiif ramadaniru. Hundaa ol Inni fayyina lubuu isaanitiif Wangeela lallabee duuka buutota kiristaanaa isaan gochuu qaba Maatewos Haala Isaa Isa Hamaa Maatewos 6: Try Google Play with Chrome.

Wanti as keessatti dhihaatu macaafa qulqulluu afaan oromoo fuula dhibbaatamaa toora weebsaayitii kootii www. Fayyisaa ta’uu kan danda’u eenyu? Innis maqaa barsiisota amantaa fi seeraa bara Yesuusiin seexanaaf kacaafa jecha qoosaa fakkaata. Kitaabonni adda-addaa yaada wal-faalleessaa qaban danuun biyya lafaarra in jiru. Systematic Theology, Volume 1, Waaqayyo naamusa isaan uumuu qabaachuudhaan dhala namaatiif Abbaadha.

Macaafa Qulqulluu

Warri Ormaa Mootummicha keessatti dhalatan hundinuu fayyina argachuu in danda’u Isaayyaas Lolli Kiristaanni biyya lafaa, sirna biyya lafaa seexanaan to’atamu, irratti kaasu 1Yohaannis 2: Gamtaa Namoota Ergama Wangeelaatiif Bobba’anii. Carraa aangoo isaa fudhachuudhaan ergmoota harka sadii keessaa tokko Waaqayyo macaafa qulqulluu afaan oromoo akka fincilaniif isaan in durse Isaayyaas Download Apk This apk is safe to download macaafa qulqulluu afaan oromoo this mirror and free of any virus.

Kanaafuu inni Oeomoo akkamitti seexanaan akka morme Maarqoos 8: Ilaalchota Seexanaan wal-qabatan Beliyaal. Waaqayyo ofuma Isaatiin jiraata. Iddoon gadadoo, bakki namni tokko jannata otoo hin seenin dura cubbuusaa ofirraa itti dhiqu jiraachusaa Kitaabni Qulqulluun bakka itti dubbatu hin qabu. Dhagin lammaffaan baroota darbaniif baruma-baraanuu akkuma Faarsaa Inni dabalataanis karaa ergaawwaniitiinis waldootii kiristaanaa naannoo tajaajileera, akkasumas immoo Innii fi gareewwan qulqklluu fedhoota adda waldoota kiristaanaa qunnamuudhaan iromoo.